Monthly Archives: August 2016

Ku musaraba Kristo ntiyikoreye gusa ibyaha byacu

Abakristo benshi twemera ko Kristo yikoreye ibyaha byacu ku musaraba, ubu tukaba tubarwaho gukiranuka duheshwa no kwizera Kristo wishyizeho ibyaha byacu; Nyamara Bibliya igaragaza ko Kristo yitanze ngo tubone ikiruta ibyo, yaje ngo intama ze zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi.

WhatsApp Image 2016-08-26 at 15.43.21

Yohana 3.35 hatwereka uko imibanire ya Data n’ Umwana iteye, “Data akunda umwana kandi yamweguriye byose “Itangiriro 1.26″ naho hatwereka Imana ijya kurema umuntu, Imana yagize iti “Tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n’ inyoni n’ ibisiga byo mu kirere, n’ amatungo n’ isi yose, n’ igikururuka hasi cyose.” Urukundo Data akunda umwana rwatumye amwegurira byose. Imana ijya kuturema ngo tugire ishusho yayo natwe yatweguriye byose nk’ uko byari ku Mwana. Data, Umwana n’ umwuka wera bari mu rukundo rwuzuye ndetse rusagutse kuburyo batifuza kurwiharira, bemeranyije kurema umuntu ngo barusheho kwagura urwo rukundo, umuntu nawe aze abe muri urwo rukundo n’ ubusabane bitagira icyo byiharira ahubwo byegurira byose.

Umuntu amaze gucumura, muri rwa rukundo rwari hagati ye n’ Imana, hajemo urwikekwe (prejudice), atangira kwihisha Imana; Kuva ubwo urwikekwe rwinjira mu mibanire hatangira uruhererekane: urwikekwe rubyara amakimbirane, amakimbirane asiga ibikomere, ibikomere bivamo urwikekwe, urwo rwikekwe rwongera kubyara andi makimbirane. Kugeza ubwo na Kristo ubwe abantu banze kumwemera bitwaje umudugudu yavukiyemo, (Yohana1.46; 4.1-43). Urwikekwe (umutima wo gutekereza ibibi ku bandi ugendeye ku kubashyira mu gatebo kamwe n’ itsinda runaka) rubangamira ubusabane rukatuvutsa amahirwe yo kunezererwa ibyiza by’ abo tudahuje. Nyamara Imana yo yashyize ubutunzi bwihariye muri buri muntu ngo mu busabane turusheho kuzuzanya no kunezererwa mu budasa bwacu.

Urwikekwe ni umuzi usharira, ruraza rukaduhuma amaso, rukatwigisha kurebera umuntu mu ndorerwamo y’ icyaha we ubwe yadukoreye cyangwa uwo bagize icyo bahuriyeho nk’ umuvandimwe, umuturanyi, uwo basangiye idini cyangwa inkomoko; ibyo bikubaka urukuta hagati yacu n’ uwo muntu ku giti cye cyangwa itsinda runaka rifite aho rihuriye nawe, tukabaho mu gahinda duterwa n’ ibyabaye ndetse no mu kwigunga duterwa no kudasabana n’ itsinda ryose kubera icyaha cy’ umuntu umwe.

WhatsApp Image 2016-08-26 at 15.43.22

Kristo amaze kubona ingaruka z’ uwo muzi usharira, yaje ngo ace urwo ruhererekane, yemera kubabarana natwe mu mibabaro yacu ngo adushoboze kubabarira twe kugira uwo twongera gutekereza dukurikije amateka (2 Abakorinto 5.16) no kwakira imbabazi byo nzira itugeza ku gukira ibikomere byacu tubyikoreje Kristo wita kuri twe (1 Petero 5.7) no gusana imibanire yacu n’ abandi ngo bitugeze ku busabane nyakuri. Ku musaraba Kristo ntiyikoreye gusa ibyaha byacu ahubwo yikoreye n’ intimba zacu ndetse n’ imibabaro yacu.

WhatsApp Image 2016-08-26 at 15.43.23

Amahugurwa y’ isanamitima n’ ubwiyunge kuri GBUR

Abahuguwe-Healing-GBUR-2016

 

Ayo mahugurwa yateguwe na GBUR ku bufatanye na MMI Mercy Ministries International muri gahunda yabo ya International School of Reconciliation ari nayo yavuyemo abarimu bafashije muri aya mahugurwa. Aya mahugurwa yitabiriwe n’ abahugurwa basaga 15 hamwe n’ ababahugura bagera ku 10, abahugurwa biganjemo urubyiruko rwaturutse muri za kaminuza zitandukanye, mu gihe abahugura bo baturutse mu bihugu bitanu aribyo Burundi, Kenya, Yemen, Holland n’ u Rwanda.

Amahugurwa-muri-rusange-Healing-GBUR-2016

Aya mahugurwa azamara iminsi itatu yatangiye ejo hashize ku wa mbere 22/08/2016 kugeza ejo kuwa gatatu 24/08/2016, aya mahugurwa akubiyemo urugendo rwo gukira no kwiyunga. Binyuze mu gutahura umugambi w’ Imana ku muntu, gusobanukirwa no gukira ibikomere byo mu mutima umuntu abasha kugira imbaraga zo kubararira no gusaba imbabazi bivuye ku mutima kubwa Kristo wikoreye intimba zacu zose, ibyo bikatugeza ku bwiyunge nyakuri.

Worship-in-a-healing-training-GBUR-2016

Isanamitima n’ ubwiyunge bibarizwa mu mugabane wo kuba abigishwa ba Kristo, mu migabane ine y’ umurimo wa GBUR (Ivugabutumwa, guhindura abantu abigishwa, ubuyobozi, iyamamazabutumwa). Nka GBUR duharanira ko abakristo babona umunezero wose w’ agakiza harimo n’ uzanwa no gukira ibikomere ndetse no kwiyunga kuzuye.

Healing-GBUR-August-2016

Ibintu 3 ukwiye kumenya ku ivugabutumwa muri iki gihe

Kuva ku itariki 3 kugeza 10 Kanama 2016; Mu mugi wa Jakarta muri Indonesia hateraniye inama ya YLG2016 yahuje abayobozi mu by’ ivugabutumwa baturutse mu bihugu bisaga 140, bose hamwe barengaga 1000. aba bayobozi bigaga ku murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi hose kandi mu nzego zose yaba iza politike, ubukungu, ubuhanga ndetse n’ iz’ iyobokamana. Tugendeye ku biganiro bitandukanye byatanzwe, ubuhamya bw’ abitabiriye ndetse n’ ubuyobozi bwa Lausanne movement yari yateguye iyi nama, turabagezaho ibintu bitatu by’ ingenzi wakwiye kwitaho mu ivugabutumwa muri iki gihe cyacu.

YLG2016-Lessons

Abi iki gihe cyacu bafite umuhamagaro wihariye

Mu mugambi mugari w’ Imana wo gucungura abantu, buri rubyaro ruzana n’ ibyarwo: umuco, ubuhanga, imyumvire, ibihinyuza, etc. Ab’ igihe cya none rero tubayeho mu gihe kigoye, ibintu byose byabaye amakuru, bake gusa nibo babasha kurenga ku makuru bakagera ku kumenya ndetse bake cyane nibo barengaho bakagera ku bwenge. Biradusaba gutekereza cyane ndetse no guhanga mu ivugabutumwa ryacu.

Ikibabaje, abarokore usanga igihe kinini tukimara muri gahunda z’ itorero, rimwe na rimwe tukirengagiza umurimo, ndetse mugari, Kristo yadusigiye, wo kujyana ubutumwa bwiza hanze y’ itorero. Prashan de Visser umwe mu batanze ikiganiro yagize ati “Twahamagariwe kuba umucyo w’ isi, si umucyo w’ itorero” Naho Dave Brenson wari ukuriye gahunda muri iyi nama yagize ati “Nk’ umukristo wagakwiye kwibaza uti: Ese ni nde Kristo yifuza ko namwongerera ku bakizwa uyu munsi? Ese ni uruhe ruhare ndimo kugira mu mugambi mugari wo gucungura abantu?”

World-evangelism-YLG2016

Imana ntago ishishikajwe n’ umurimo kuruta abakozi

Mu buhamya bwe Andrea Roldan yagize ati “Nari nitaye cyane ku kazi nahawe kuburyo nibagiwe uwampaye umurimo” Mu gihe Flemlyn Ragobeer we yagize ati “Ubwo bambazaga intego yanjye nashatse gushyiraho iy’ umuryango nkoramo nibwo bansobanuriye bati ‘oya, ni intego yawe bwite!’ Nsanga ntayo mfite yihariye, gusa binyuze muri iyi nama ndumva Imana irimo ivugana nanjye cyane ku bijyanye n’ intego yanjye bwite: umurage nkwiriye gusiga.”

Kenshi usanga abarokore duhugiye mu byo twita gukorera Imana (Kuririmba, gutegura mu rusengero, kwitabira ibiterane, gusura abarwayi, etc) hakaba n’ ubwo usanga ibyo twabirutishije ubusabane tugirana na nyiri uwo murimo. Ubundi ugasanga twamizwe n’ ibigo dukorera amatorero tubarizwamo n’ ibindi kuburyo twibagirwa uruhare rwacu bwite mu mugambi mugari w’ Imana wo gucungura abantu.

Ubusabane tugirana n’ uwaduhamagaye n’ ingenzi cyane kuko kumvira biruta ibitambo (1Sam 15.22). Kandi umurimo shingiro ari ukumwizera (Yoh 6.29). Aha ngaha ikibazo cyokomeje kugaruka ni ukwibaza niba imirimo dukorera Imana, iteka tuyikoranana nayo (turi mu busabane n’ Imana).

Focus-on-the-task-giver

Twebwe ab’ iki gihe umurimo wacu urasaba ubwenge burutaho

Benshi mu batanze ibiganiro muri iyi nama bagaragaje ko ab’ igihe cyacu bakeneye ubuhanga bwihariye mu ivugabutumwa mu gihe ubuhamya butandukanye bwagaragaje uburyo abakristo bakomeje kuvuga ubutumwa muri iki gihe cyacu. Nk’ itorero ku isi hose dufite byombi, amahirwe n’ inshingano, byo kugira uruhare mu mugambi mugari w’ Imana wo gucungura abantu.

Dr Ravi Zacharias mu kiganiro yatanze yagarutse ku buryo dukwiye kuvuga ubutumwa agira ati “Ubutumwa bwiza bukwiriye kuvugwa mu mvugo y’ iyi si ibabaye kugirango isobanukirwe iby’ umukiza wayibabarijwe” naho Becky Pippert we yagarutse ku butumwa dukwiye kubwiriza agira ati “Dukeneye gukora ivugabutumwa rishyitse: rishimangira Bibiliya, rijyanye n’ umuco, rikomezwa n’ imbaraga z’ umwuka kandi rikora ku mibanire y’ abantu.”

holistic-evangelism

Josh Yeoh ukomoka muri Malaysia, yatangije umuryango w’ abanyamasengesho muri Aziya y’uburasirazuba aho agenda agace ku kandi atangiza amatsinda y’ abanyamasengesho anatoza abandi gukora uwo murimo kugira ngo gusenga no kwinginga birushesho kugwira. Mu gihe abakristo baturuka mu gihugu cy’ ubushinwa aho kuba umukristo ari icyaha gihanwa n’ amategeko bagize bati “Uko bashyize umukristo mu nzu y’ imbohe baba baremye indi ntwari yo kwizera, kandi muhumure, Imana niguhamagarira gutotezwa mu izina ryayo, nayo izaguha imbaraga zose ukeneye ngo ubinyuremo”

David Platt umuyobozi wa IMB (International Mission Board) akaba n’ umukuru wa TWD (Theology Working Group) muri Lausane Movement yanzuye agira ati “Bavandimwe, inyota ni nyinshi hanze, ubutumwa dufite ni bwiza, icyo Imana iduhamagarira kirasobanutse, isi nayo iradutegereje, kandi Imana yacu irabikwiye rwose”

the-gospel-is-good

GBUR mu nama mpuzamahanga y’ abayobozi b’ ejo

Bamwe mu bayobozi ba GBUR bitabiriye inama ya Young Leaders Gathering (YLG2016), ihuza abayobozi 1000 baturutse mu bihugu bisaga 140 byo ku isi hose, ngo bamenyane, basenge kandi bige ku cyo Imana ihamagariye urungano rwabo mu kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose.

GBUR-YLG2016

Iyi nama, itegurwa n’ umuryango Lausanne Movement, watangijwe n’ umuvugabutumwa Dr Billy Graham. Ubwo yatangiraga kubwiriza ubutumwa bwiza ku isi hose, Dr Billy Graham yaje kugira umutwaro wo kubona abarokore bo ku isi hose bashyize hamwe mu murimo wo kumamaza ubutumwa bwiza; Nibwo mu myaka ya za mirongo irindwi (1970), yaje kubona ko hakwiye kubaho ihuriro mpuzamahanga ngo abarokore bo ku isi hose bongere guhugukira no guterana umwete ku murimo wo kujyana ubutumwa bwiza mu nzego zose yaba iza politike, ubukungu, ubuhanga ndetse n’ iz’ iyobokamana.

Ihuriro rya mbere ry’ uyu muryango ryabaye mu 1974 riba irya mbere mu mateka y’ isi ryahuje abantu bava mu mahanga meshi bavuga ku ngingo yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi, icyo gihe ryahuje abasaga 2400 bavuye mu bihugu 150 bahurira I Lausanne mu Busuwisi (Switzerland). Iyi nama yaberaga mu gihugu cya Indonesia, ije ikurikira iyabereye muri Malysia muri 2006.

ylg11

Inama ya 2016 yari ifite insanganyamatsiko igira iti “Twese hamwe mu nkuru y’ agatangaza” (United in the great story). Imana irimo irandika inkuru(amateka) y’ agatangaza ihera mu irema ikageza ku gakiza, inyuze ku musaraba, iyo nkuru irimo imigabane yose n’ amoko yose yo ku isi; Twebwe ab’ iki gihe twubahiriza abatubanjirije kandi tukanezezwa ni uko natwe dufite igice (chapter)muri iyo nkuru. Reka Imana idushoboze kuba abizerwa mu kurangiza umurimo yageneye ab’ igihe cyacu.

Abitabiriye iyi nama babonye uburyo butandukanye bwo kumenyana no kungurana ibitekerezo n’ abandi bayobozi. Bahuriraga mu matsinda ashingiye ku ngingo runaka (workshops) cyangwa ku karere (region) ndetse bakagira n’ umwanya wo kungurana ibitekerezo n’ abantu b’ inararibonye muri uyu murimo ku ngamba zatuma urushaho kunozwa.

Lausanne-YLG2016-22

Dr Ravi Zacharias uyobora RZIM umuryango w’ ivugabutumwa wibanda cyane ku guhinyuza intiti (intellectuals) nawe yatanze ikiganiro muri iyi nama

Muri iyi nama kandi Kwizera Emmanuel (GBUR former chairman) yatanze ikiganiro kuri Africa, aho yagize ati “ubukristo butarimo Kristo ntibuzigera buhindura Afrika”

KWIZERA Emmanuel (GBUR former chairman)

KWIZERA Emmanuel (GBUR former chairman)

Video igaragaza inshamake y’ uko byari byifashe muri iyo nama

…Details about YLG2016

…More blogging on YLG2016

Discipleship class impacting lives -Testimony from UR-Nyagatare

SHYAKA Emmy GBU-UR-Nyagatare

SHYAKA Emmy GBU-UR-Nyagatare

I am by the names of SHYAKA Emmy, I am in level one BBA at Nyagatare campus, I have received Jesus Christ as my lord and savior in 2009. After joining campus l had to find where my I can keep growing spiritually, then I found GBU. In GBU I found there are different programs to favor spiritual growth such as small groups of Bible study (cells), Discipleship class, and many more. But to me discipleship class surpassed them all in facilitating my spiritual growth.

Before, I use to believe that through my own good works I will earn eternal life but now I know, that no one can be justified by observing the law (Galatians: 2:16, 3:10); In my prayers I was always asking for eternal life but now I know that I have eternal life through Christ and my prayers are now for those who haven’t received Christ yet (1 Timothy: 2:4)

Today reading the Bible has become my lifestyle, whereas I use to do it only by occasion like during the preaching or for others. I also used to help poor people so that I can appear before God as righteous but now I do it because I have been saved by the grace of God to do those good works.

Joining GBU, especially the discipleship class, has changed my life’s vision and mission, I had a vision of studying until I become a very important person in this world but now I am studying, for what Jesus will command me to do, as Paul told Galatians, “I have been crucified with Christ but it is no longer I who live, but Christ lives in me.” (Galatians: 2:20).

Before joining a discipleship group, I thought, pastors and Bishops are the ones in charge of spreading the Gospel but through discipleship group I have come to understand that every Christian is a disciple of Christ and is expected to spread the good news, as Paul told Romans, “I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God to salvation”

I really thank God who brought me in GBU and I thank the GBU for the discipleship class.

MAY GOD BLESS YOU AND THE GRACE OF OUR LORD BE WITH YOU.

SHYAKA Emmy

GBU-UR-Nyagatare

Testimony submitted May, 2016

Small groups of bible study (cell) impacting lives -Testimony from UR-Nyugatare

Berwa Shema Christian GBU-UR-Nyagatare

Berwa Shema Christian GBU-UR-Nyagatare

My names are Christian SHEMA BERWA, I am a student in UNIVERSITY OF RWANDA/Nyagatare campus, college of agriculture and veterinary medicine (CAVM). I am in 1st year agriculture mechanization.

I joined GBU since I got in the campus and we were told that there are small groups of bible study (cell) and they are the backbone of GBU, and it is required for each and every member of GBU to be an active member of a small group too, active to mean, willing to attend, to participate in discussions on bible study and to be involved in other small group activities. I willingly joined and I really found small groups so amazing and useful in a Christian’s life growing toward Christ’s likeness.

Through bible studies in cells, I discovered so many things I didn’t know before, in the book of first Timothy that we were doing this year, I have come to discover the truth behind false teachings and endless discussions that does not even contribute in anything to God’s work of sanctifying believers. Even though we did the same bible studies on Sunday morning, in cells it was more useful because everyone could participate no matter the little time due to the low number of people.

I have also learnt a great lesson apart from bible study, of being a close friend with saints. In our everyday life we really need some friends to lean on, sometimes even in our everyday life decisions, so it is more amazing when those friends are saints, you have the support and encouragement needed to reach what Christ holds for you.

As a conclusion, small groups of bible study (cells) have been very helpful to me and I am looking forward to keep participating in them for my remaining three years at the campus and through small groups to grow up to be an agent of godly transformation in church and society.

BERWA SHEMA Christian
GBU-UR-Nyagatare
Testimony submitted May, 2016

Saved through evangelism at GBU-UR-Nyarugenge the testimony of Sunday David

Sanday David KATIMBA GBU-UR-Nyarugenge

Sanday David KATIMBA GBU-UR-Nyarugenge

Hello my brothers and sisters, my name is Sunday David, a student at CST Nyarugenge campus. I was saved in October of 2015 thanks to GBU that helped me confess, celebrated my 24th birthday this month.
I’ m compelled to share my salvation testimony to you, hoping it touches and serves a challenge in your life in the context of faith. My testimony is expressed in three parts. My life before Christ, how I come to Christ and how Christ changed my life

MY LIFE BEFORE CHRIST:

I came from a nominal Christian family, i.e. we were Protestants. As a young child of 8 or 10, I recall how I loved to sing the simple songs we were taught concerning God, and in my young years, as with many children, I was receptive to the things I heard in religious instruction. As I progressed into my teenage years, my life lost direction and was influenced by a lot that prevailed around me, I remember in my high school, I was totally driven and addicted to circular music that I could afford a night and time out to a night club.

My friends, by then I felt happy and proud of whatever I was doing, because I felt and actually believed that was for the “wise exposed people and sons of the rich”. Just two years to completion of my high school, I come to Rwanda where I completed my secondary school. While at school, I meet new friends thanks to Gatete David who emerged the first friend to me.
In Rwanda, the first friends I got were Christians and so I adopted new techniques of cheating on them and go for my stuff. This turned wild when I joined university and found new friends, who I helped and helped me do “bad and good” in “black and white”.

This gradually affected my life both directly and indirectly. All my three years at university I always experienced moments of no peace, worry a lot, loneliness, guilt, dissatisfaction with life and lived a life with no purpose. I mostly felt these when I was alone and caught into meditating about my life, when I saw my Christian friends make a difference in their life and looked at the brotherhood and love they had amongst them.

Shortly, this is a brief story of my life before Christ; thanks to God I was able to reveal my
truth and reality.

HOW I COME TO CHRIST
Their work took a long time, day to day and daily activity to preach to me the good news. We always discussed life issues in context to faith and I enjoyed opposing and creating challenges to them in my own understanding of the word of God. But still I had to cheat and get back to corners and do more nonreligious things. But as time went on, I was also challenged but could not reveal my thoughts and position, for example I remember when we read a bible verses in John 14:6 where Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No-one comes to the father except through me.” And more in Ecclesiastes 1:1-11 “the words of King Solomon”; these verses helped me think twice always. It was until I got tired of myself; you know holding myself the other side, opposing the good news and stop admiring my friends in salvation but also have a taste of the life in Christ. I take this opportunity to thank GBU, which did the follow-up upon my salvation. It is through GBU, I started to study the bible and also share my life experience in “DIVINE CELL”. Briefly, that’s my journey to Christ.

HOW CHRIST CHANGED MY LIFE:
The day I committed my life to him, the whole day I was meditating on my decision and experienced unusual moments immediately, almost everyone was questioning if I truly gave my life to Jesus. To an extent, that every night I dreamed a lot. Jesus did great work in my life my dear friends, today I have peace in my heart, joy, friends, hope, good life free from sin, thirsty for the word of God and many good things. I was as able to stop one of the core addictions I had that’s “alcohol” thanks to Jesus. I have and still enjoy good life in Jesus Christ. I thought there was no good music than the funny circular music I loved most, but I truly tell you, one of the best things I have enjoyed and will always do, is “praise and worship”. This has partly helped me keep on the track and thank my savior for what he did for me.

Finally, I thank God from the bottom of my heart! And pray this testimony is a blessing to many.