Ku musaraba Kristo ntiyikoreye gusa ibyaha byacu

Ku musaraba Kristo ntiyikoreye gusa ibyaha byacu

Posted on 2016-08-26 17:04:04     By Johnny TUYISHIMIRE

Abakristo benshi twemera ko Kristo yikoreye ibyaha byacu ku musaraba, ubu tukaba tubarwaho gukiranuka duheshwa no kwizera Kristo wishyizeho ibyaha byacu; Nyamara Bibliya igaragaza ko Kristo yitanze ngo tubone ikiruta ibyo, yaje ngo intama ze zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi.

WhatsApp Image 2016-08-26 at 15.43.21

Yohana 3.35 hatwereka uko imibanire ya Data n’ Umwana iteye, “Data akunda umwana kandi yamweguriye byose “Itangiriro 1.26″ naho hatwereka Imana ijya kurema umuntu, Imana yagize iti “Tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n’ inyoni n’ ibisiga byo mu kirere, n’ amatungo n’ isi yose, n’ igikururuka hasi cyose.” Urukundo Data akunda umwana rwatumye amwegurira byose. Imana ijya kuturema ngo tugire ishusho yayo natwe yatweguriye byose nk’ uko byari ku Mwana. Data, Umwana n’ umwuka wera bari mu rukundo rwuzuye ndetse rusagutse kuburyo batifuza kurwiharira, bemeranyije kurema umuntu ngo barusheho kwagura urwo rukundo, umuntu nawe aze abe muri urwo rukundo n’ ubusabane bitagira icyo byiharira ahubwo byegurira byose.

Umuntu amaze gucumura, muri rwa rukundo rwari hagati ye n’ Imana, hajemo urwikekwe (prejudice), atangira kwihisha Imana; Kuva ubwo urwikekwe rwinjira mu mibanire hatangira uruhererekane: urwikekwe rubyara amakimbirane, amakimbirane asiga ibikomere, ibikomere bivamo urwikekwe, urwo rwikekwe rwongera kubyara andi makimbirane. Kugeza ubwo na Kristo ubwe abantu banze kumwemera bitwaje umudugudu yavukiyemo, (Yohana1.46; 4.1-43). Urwikekwe (umutima wo gutekereza ibibi ku bandi ugendeye ku kubashyira mu gatebo kamwe n’ itsinda runaka) rubangamira ubusabane rukatuvutsa amahirwe yo kunezererwa ibyiza by’ abo tudahuje. Nyamara Imana yo yashyize ubutunzi bwihariye muri buri muntu ngo mu busabane turusheho kuzuzanya no kunezererwa mu budasa bwacu.

Urwikekwe ni umuzi usharira, ruraza rukaduhuma amaso, rukatwigisha kurebera umuntu mu ndorerwamo y’ icyaha we ubwe yadukoreye cyangwa uwo bagize icyo bahuriyeho nk’ umuvandimwe, umuturanyi, uwo basangiye idini cyangwa inkomoko; ibyo bikubaka urukuta hagati yacu n’ uwo muntu ku giti cye cyangwa itsinda runaka rifite aho rihuriye nawe, tukabaho mu gahinda duterwa n’ ibyabaye ndetse no mu kwigunga duterwa no kudasabana n’ itsinda ryose kubera icyaha cy’ umuntu umwe.

WhatsApp Image 2016-08-26 at 15.43.22

Kristo amaze kubona ingaruka z’ uwo muzi usharira, yaje ngo ace urwo ruhererekane, yemera kubabarana natwe mu mibabaro yacu ngo adushoboze kubabarira twe kugira uwo twongera gutekereza dukurikije amateka (2 Abakorinto 5.16) no kwakira imbabazi byo nzira itugeza ku gukira ibikomere byacu tubyikoreje Kristo wita kuri twe (1 Petero 5.7) no gusana imibanire yacu n’ abandi ngo bitugeze ku busabane nyakuri. Ku musaraba Kristo ntiyikoreye gusa ibyaha byacu ahubwo yikoreye n’ intimba zacu ndetse n’ imibabaro yacu.

WhatsApp Image 2016-08-26 at 15.43.23


Leave a Comment:

I am not a robot *

 • posted by Innocent Bizumuremyi / 2016-08-29 23:40:44

  Aya mahugurwa yari meza kandi turashimira abantu bose, babigizemo uruhare kuko baradufashije. Mu gihe cy'iminsi itatu, amasomo twari tumaze kwiga yari menshi. Nuko bitashobokaga twari gukomeza kuko amahugurwa yarangiye, ariho twumva tugitangira.

  Muri make twize impamvu y'Imana, mukuturema ko ari ukugirango idusangize kur' urukundo rwayo, twiga impamvu ituma tugira imyumvire itari myiza ku bandi, ibyo bigatuma tubana n'abandi nabi kandi Imana yaraturemye kugira ngo tubane mu mahoro nubwo dutandukanye mu mitekerereze, mu mivugire, mu butunzi n'uko dusa; kandi twiga ko utabasha gukira igikomere, utamenye ko ugifite, dusanga ko umuti wacyo uryana, usaba kubanza komorwa, ukabona gushyiraho umuti kandi twiga imbaraga ziri mu gusaba imbabazi no kuzitanga.

  Birashoboka ko uwakoze icyaha atariwe, wafata iya mbere mugusaba imbabazi ariko hakagira undi uhagarara mu cyuho kugirango ahuze impande zitumvikana kubera icyo kibazo.

  Twaremewe kugira ngo duhindure isi nk'uko ijambo ry' Imana ribitubwira (Matthew 5), rero dukwiriye guharanira gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze twunga abababaranyije, tuvuga uwatubambiwe kugira ngo tubone ubugingo kuko k'umusaraba niho honyine dukura ibyo twabuze, kubera ko ari ho tugera tukaguranirwa bitewe nuko twamwemereye, agakora muri twe.

  Murakoze, murakarama kubw' ariy'amahugurwa. Nkaba nifuza ko niba bikunze, mwajya mwongera iminsi yo kwiga kuko ariho abitabiriye, basobanukirwa. God blesses you in all.

 • posted by Richard CYIZA / 2016-08-27 16:33:09

  Kumusaraba nahakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro!! Bujya koko dupfa ubusa ndore ubudasa bwacu kuva kera yari umugambi w'Imana!! Mwarakoze kudutegurira izinyigisho twize byinshi

Blog Search

Member Login